Mức cung cấp
  • Tất cả mức độ 5
  • Mức độ 2 0
  • Mức độ 3 5
  • Mức độ 4 0
Cấp cục
  • Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ 0
Lĩnh vực
  • Mật mã dân sự 5

Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 3 Mật mã dân sự Xem
2 Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Mức 3 Mật mã dân sự Xem
3 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 3 Mật mã dân sự Xem
4 Thủ tục gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 3 Mật mã dân sự Xem
5 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 3 Mật mã dân sự Xem