Đúng hẹn
THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ
THỐNG KÊ CHI TIẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TOÀN HỆ THỐNG
Tải về:
STT Đơn vị Tồn kỳ trước Nhận trong kỳ Tổng Đã giải quyết Chưa giải quyết
Tổng Đúng hẹn Tỉ lệ (%) Trễ hẹn Tỉ lệ (%) Tổng Quá hạn Tỉ lệ (%) Chưa đến hạn Tỉ lệ (%)
THỐNG KÊ CHI TIẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÍ QUA MẠNG
Tải về:
STT Đơn vị Tồn kỳ trước Nhận trong kỳ Tổng Đã giải quyết Chưa giải quyết
Tổng Đúng hẹn Tỉ lệ (%) Trễ hẹn Tỉ lệ (%) Tổng Quá hạn Tỉ lệ (%) Chưa đến hạn Tỉ lệ (%)